Logga in

Stadgar

STADGAR FÖR
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
BLYNÄS RADHUS


Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Föreningen är en ombildning av tidigare Samfälligheten Blynäs Radhus).

§1 Firma
Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus.

§2 Samfälligheten
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut av den 10 dec 1969 (Vaxholms Stad, Si 110/69-322). I samfälligheten ingår gemensamma garagebyggnader med förråds- och hobbylokal, parkeringsplatser, kvartersgata, lekplats, gångvägar med terrängtrappor, gräsytor, planteringar, kabelnät för TV, viss gemensam materiel samt materielbod.

§3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Föreningen skall svara för anläggningens underhåll och drift varvid de anslutna 48 delägarfastigheterna i kvarteren Boken och Lönnen i Vaxholm skall ha lika andelstal utgörande 1/48 per fastighet.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 Styrelse, säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vaxholms kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter med 2 suppleanter.

§6 Styrelse, val
Ledamöter och suppleanter väljes växelvis vid ordinarie föreningsstämma för en mandattid på 2 år. Styrelsen konstituerar sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden.

Ledamot, som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 Styrelse, beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst 3 av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Styrelseledamot äger ej ta befattning med angelägenhet vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot samfällighetens.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall
1. i överensstämmelse med fastighetsägarnas beslut i den mån dessa icke strider mot lag eller mot anläggningsbeslut förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi samt
5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§12 Underhålls- och förnyelseplan, fond
Föreningen skall vid ordinarie årsmöte, mot bakgrund av en av styrelsen upprättad underhålls- och förnyelseplan, fatta beslut om att avsätta erforderliga medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen.

Likaså skall fattas beslut om driftsbudget för det kommande verksamhetsåret vad gäller kostnader för av föreningen upptagna lån samt kostnader för belysning och uppvärmning inom gemensamhetsanläggningen.

§13 Uttaxering
Uttaxering sker genom att styrelsen årligen upprättar och på föreningsstämma ger medlemmarna del av debiteringslängd, upptagande de belopp som skall uttaxeras, vad därav anlöper på varje medlem och tiden för inbetalningen. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande de belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning föreslås ske

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Förslår ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld för vilken samfälligheten svarar, åligger det styrelsen att ofördröjligen upprätta och på stämma ge medlemmarna del av särskild debiteringslängd samt att omedelbart uttaga vad som fordras.

§14 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47§ 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

§15 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom utdelning i brevlåda vid respektive fastighet. Kallelseåtgärd skall vidtas senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga (såvida dessa ej bifogas kallelsen).

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla, eller, om styrelsen finner det befogat, genom utdelning i brevlåda vid respektive fastighet.

§16 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast det datum som anges i kallelsen till ordinarie årsstämma. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§17 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande för stämman,
2. val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare),
3. val av två justeringsmän,
4. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
5. upprättande och justering av röstlängd,
6. förvaltningsberättelse, revisionsberättelse,
7. ansvarsfrihet för styrelsen,
8. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna,
9. ersättning till styrelsen och revisorerna,
10. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd och beslut om tid för inbetalning,
11. val av styrelse och styrelsesuppleanter,
12. val av revisorer och revisorsuppleanter,
13. val av valberedning,
14. övriga frågor

§18 Extra stämma
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,4 enligt §17.

§19 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud (fullmakt). Ombud får ej företräda mer än en medlem. Vid beslut äger varje delägarfastighet en röst. I det fall en delägarfastighet har fler än en lagfaren ägare måste dessa vara överens för att kunna rösta. Kan de inte enas får de lägga ned sin röst. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud, delta i behandlingen av angelägenhet vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.

§20 Stämma, protokoll
Över beslut som fattas på stämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll. Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.