Logga in

Verksamhet

Samfälligheten i Blynäs bildades år 1970 och ombildades till Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus år 2006. Föreningens medlemmar består av samtliga ägare till de 48 stycken fastigheter som samfällighetsföreningen omfattar.

Alla fastighetsägare har genom sitt husköp ett delägarskap i samfällighetens gemensamma anläggningar och dessa är:

  • Garage (5 stycken)
  • Garageförråd
  • Hobbylokal/cykelförråd
  • Mark inom området (exempelvis ytor med gräs och planteringar)
  • Parkeringsplatser
  • Kvartersgata (längs huslänga D, Blynäsvägen 11-25)
  • Lekplats
  • Gångvägar med terrängtrappor
  • Kabel-TV/Fibernät
  • Redskapsbod

Medlemskapet i Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus ger en rad fördelar – inte minst av ekonomiskt slag – men det medför även ett ansvar att vara delaktig i förvaltning, drift och underhåll av föreningens gemensamma anläggningar.

Föreningens verksamhet administreras av en styrelse som väljs vid samfällighetens årsstämma.

Det mesta man behöver veta som medlem av Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus finns samlat i pdf-dokumentet ”Bo i Blynäs”. En kortare sammanfattning av detta dokument följer nedan.

Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus A-Ö

ARBETSGRUPPER
Så långt det är möjligt står vi medlemmar själva, med våra egna arbetsinsatser, för underhåll och skötsel av föreningens gemensamma anläggningar. För att kunna genomföra detta har föreningen fyra arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Varmt välkommen att anmäla dig till den grupp som du tror passar dig bäst! Läs mer om arbetsgrupperna här >>>


AVGIFT
För drift och underhåll av våra gemensamma anläggningar betalar varje fastighetsägare en årsavgift. I avgiften ingår exempelvis kabel-TV, medel till en underhålls- och förnyelsefond, medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbund och gemensamma elkostnader för garage.


BADBRYGGOR
På udden i Blynäsparken finns två badbryggor med badstege. Bryggorna ligger på kommunal mark och är således inte någon privat egendom inom samfälligheten.


BILTVÄTT
För att motverka de miljöskador som uppstår vid biltvätt på gatan rekommenderas att detta utförs i en bilrengöringsanpassad tvätthall istället för på Blynäsvägen.


BRANDSKYDD
I varje bostad ska det finnas brandskydd – både för din egen och för dina grannars säkerhet. Varje fastighetsägare införskaffar och ansvarar själv för att hemmet har minst en brandvarnare per våningsplan, en pulversläckare (6 kg) och en brandfilt (180 x 120 cm).


BRASKAMMIN
Braskaminer har blivit allt populärare inom samfälligheten. Vid installation av eldstad skall anmälan och startbesked inhämtas från stadsbyggnadsförvaltningen. Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna.


BÅTBRYGGA
En av de två badbryggor som finns i Blynäsparken fungerar även som båtbrygga, där finns 10 stycken båtplatser avsedda för mindre båtar tillhörande boende i Blynäs. För samfällighetsmedlemmar som önskar lägga en båt vid bryggan finns en kölista. Kontakta Jörgen Bäckström


ELBIL
Det finns idag en billaddare i varje garage som installerades 2021 för att tillfredställa behovet av att kunna ladda sin elbil hemma. Från det att billaddare installerades ska vi inte ladda våra bilar från kontakter hemifrån pga brandrisk.


FESTLIGHETER
För att bidra till en ökad trivsel i området och för att vi skall lära känna varandra lite bättre har vid lämpliga tillfällen anordnats festligheter av olika slag. Samfälligheten har köpt in två “Partytält” som även går att låna till privata festligheter. Dessa är förvarade i redskapsboden. Har du idéer till festliga aktiviteter och är villig att medverka i en festkommitté är du välkommen med förslag till styrelsen


FIBER
Alla fastigheter har möjlighet att ansluta till internet via fiber. För att koppla upp sig mot internet för första gången ansluter man en dator med en nätverkskabel till fiberboxen. Z-markets hemsida ska då komma upp och där väljer man bredbandsleverantör. Efter att du valt leverantör är det deras kundtjänst som hjälper till i eventuella supportärenden. Observera att en router alltid bör användas (förutom vid första anslutningen när du väljer leverantör) eftersom din dator annars är oskyddad mot externa angrepp.


FÖRRÅD
Under den första övre garagelängan har varje fastighet ett eget förrådsutrymme. Tillträde via trapporna vid garagegaveln, andra dörren (efter dörren till hobbyrummet, se karta). Varje fastighet har tilldelats nyckel (samma som till redskapsboden). Förråden, som är oisolerade, är ventilerade via en tidsstyrd fläkt. Trots detta är fukthalten tidvis besvärande och förråden bör ej användas för långvarig förvaring av fuktkänsliga tillhörigheter. Personliga tillhörigheter får endast förvaras i det egna förrådet, ej i gången utanför (risk för bortstädning).


GARAGE
Respektive garage ägs inte av den enskilde fastighetsägaren utan ägs gemensamt av samfälligheten. Garagen är avsedda för parkering av bilar och det är inte tillåtet att använda garagen som förråd eller till annan verksamhet.


GRÄSMATTOR
Vid sidan av städdagarna måste vi hjälpas åt att sköta gräsmattor och rabatter. Samfälligheten förfogar över två motorgräsklippare samt ett antal skottkärror vilka förvaras i redskapsboden. Motorgräsklipparna är enligt stämmobeslut endast avsedda för våra gemensamma gräsytor - som belöning för utförd klippning av gemensam gräsmark får dock klipparna användas för egen gräsmatta. Den löpande omvårdnaden av våra gräsytor och rabatter ombesörjs av oss medlemmar själva och i sommartider upprättas därför ett gräsklippningssschema.


HOBBYLOKAL/CYKELFÖRRÅD
Hobbylokalen/cykelförrådet är belägen under första övre garagelängan med ingång i första dörren (se områdeskarta). Utrymmet är uppvärmt och är ursprungligen avsett att användas som hobbylokal eller cykelförråd. Förrådet är låst och styrelsen meddelar tidpunkt när det gäller vinterförvaring av cyklar (som för övrigt ska märkas med fastighetsbeteckning eller namn för undvika att slängas vid förrådsrensning).


KOMPOSTER
Bakom de nedre garagelängorna finns en kompost som är till för gräsklipp, löv och annat lättnedbrytbart trädgårdsavfall. Det går inte att lägga grenar, hela buskar, träd, kasserat virke, sten, betong, plastpåsar, metall och annat svårnedbrytbart material på komposten – sådant måste lämnas på Eriksös Återvinningscentral.


LEKPLATS
Samfällighetens lekplats är belägen mellan längorna C, D och E (se karta) och är därmed väl skyddad från trafik. På lekplatsen finns ett antal lekredskap som ägs gemensamt av samfällighetsföreningens medlemmar. Kontakta lekplatsarbetsgruppen eller styrelsen om du har förslag på förbättring eller upprustning av platsen.


MAJBRASA
En långvarig tradition inom samfälligheten är firandet av vårens ankomst vid majbrasan på udden i Blynäsparken. Brasan eldas med diverse brännbart som uppkommit vid områdets vårstädning.


PARKERING
Alla fastighetsägare ombeds begränsa parkering av fordon på Blynäsvägen och istället använda sin garageplats. Anledningen är att gatuparkerade bilar skymmer sikt för både barn och bilförare vilket påtagligt ökar risken för olyckor. Under snöiga vinterdagar krävs det också att vägen är bilfri för att snö- och halkbekämpning ska kunna utföras på ett korrekt sätt.


REDSKAPBOD
Samfällighetens förråd för trädgårdsredskap utgörs av en redskapsbod som är belägen bakom de nedre garagelängorna (se karta).


SNÖRÖJNING & HALKBEKÄMPNING
Kommunal snöröjning och sandning sker av Blynäsvägen och tillhörande trottoarer. Övre delen av Blynäsvägen (Blynäsvägen 11-25) är en så kallad kvartersgata som tillhör samfälligheten vilket medför att vi måste snöröja den själva eller anlita en entreprenör. Snöröjning och halkbekämpning på samfällighetens egna gångbanor och i terrängtrapporna sker inte. Istället uppsätts här vintertid skyltar som upplyser om att så inte sker.


STEGAR
Samfälligheten äger ett antal lättmetallstegar av varierande längd. Stegarna är låsta och förvaras på väggen utanför garageförråden. Nyckel till låset är samma nyckel som går till garageförråd och redskapsbod.


STYRELSEARBETE
Det är viktigt, inte minst av kostnadsskäl, att alla medlemmar av samfällighetsföreningen är villiga att under kortare eller längre perioder vara med i föreningens styrelse (alternativet är annars kostsam tvångsförvaltning av utomstående personer). Tid är något de flesta har ont om, men att investera tid i styrelsearbete kan ge möjlighet att påverka din egen boendemiljös utveckling och dessutom kan det vara riktigt roligt!


STÄDDAGAR
Vanligen är det städning i slutet av april och i slutet av oktober. Förutom en allmän uppsnyggning av området (såsom slyröjning, ogräsrensning, iordningställande av rabatter och bortforsling av skräp) kan städdagsaktiviteterna även innefatta arbetsuppgifter såsom målning, snickerier och reparationer.

Det föreligger inget tvång att delta på föreningens städdagar. I samband med inbetalning av årsavgiften erinras de som av något skäl inte har kunnat delta om möjligheten att istället bidra med ett visst belopp för att stödja städdagsverksamheten och områdets uppsnyggning.


UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEPLAN
Enligt lag är samfällighetsföreningar skyldiga att upprätta en underhålls- och förnyelseplan samt att avsätta medel till en underhålls- och förnyelsefond. Information om planerna delges alla medlemmar vid föreningens årsstämma.


VATTEN & AVLOPP - FÖRBINDELSEPUNKTER
Samtliga fastigheter skall ha erhållit en VA-anslutningskarta från Roslagsvatten. Kartan visar var fastighetens förbindelsepunkt är belägen, det vill säga stället där serviceledningarna till respektive fastighet anknyter till de kommunala ledningarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.